Name:__________________


Adding Ten

5   +   10 = 5   +   10 =
10   +   1 = 8   +   10 =
4   +   10 = 10   +   7 =
4   +   10 = 2   +   10 =
10   +   7 = 9   +   10 =
4   +   10 = 10   +   8 =
10   +   9 = 5   +   10 =