Name:__________________


Adding Ten

3   +   10 = 8   +   10 =
10   +   5 = 3   +   10 =
3   +   10 = 10   +   6 =
4   +   10 = 6   +   10 =
10   +   4 = 8   +   10 =
5   +   10 = 10   +   2 =
10   +   3 = 6   +   10 =