Name:__________________


Adding Ten

3   +   10 = 7   +   10 =
10   +   5 = 8   +   10 =
5   +   10 = 10   +   5 =
2   +   10 = 3   +   10 =
10   +   9 = 9   +   10 =
2   +   10 = 10   +   4 =
10   +   5 = 6   +   10 =