Name:__________________


Adding Ten

3   +   10 = 4   +   10 =
10   +   4 = 7   +   10 =
5   +   10 = 10   +   3 =
2   +   10 = 8   +   10 =
10   +   7 = 8   +   10 =
4   +   10 = 10   +   2 =
10   +   3 = 7   +   10 =