Name:__________________


Adding Ten

3   +   10 = 4   +   10 =
10   +   3 = 7   +   10 =
3   +   10 = 10   +   3 =
3   +   10 = 3   +   10 =
10   +   3 = 9   +   10 =
2   +   10 = 10   +   6 =
10   +   3 = 7   +   10 =