Name:__________________


Adding Zero

5   +   0 = 3   +   0 =
0   +   5 = 8   +   0 =
2   +   0 = 0   +   5 =
3   +   0 = 4   +   0 =
0   +   7 = 2   +   0 =
3   +   0 = 0   +   3 =
0   +   9 = 9   +   0 =