Name:__________________


Adding zero


+ = _______

+ = _______

+ = _______

+ = _______